Privacy statement

In deze privacyverklaring informeren we je hoe YourFACE je persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. YourFACE respecteert de privacy van al haar (potentiële) cliënten en de gebruikers van haar website.

YourFACE gaat zorgvuldig om met de haar verstrekte persoonlijke informatie en deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Jouw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van YourFACE te maken hebben.

YourFACE houdt zich in alle gevallen aan de eisen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van YourFACE. Dat betekent dat YourFACE niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van organisaties die genoemd worden of waarnaar verwezen wordt op de website van YourFACE.

Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt

 • Jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Andere persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van behandelingen c.q. waartoe we medisch-wettelijk verplicht zijn deze vast te leggen.
 • (Medische) rapportage met betrekking tot behandelingen.
 • Jouw betaalgeschiedenis.
 • Eventuele andere persoonlijke notaties die relevant zijn voor het correct en zorgvuldig uitvoeren van behandelingen.
 • Een behandelovereenkomst (‘Informed Consent’)
 • Foto’s van het te behandelen en behandelde gebied (voor-en-na foto’s)
 • Contactgeschiedenis: hoe, wanneer en waarom heeft er contact tussen jou en YourFACE plaatsgevonden


Hoe YourFACE aan jouw persoonsgegevens komt

De persoonsgegevens die YourFACE verwerkt worden door jouzelf verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier (voor de inschrijving op de nieuwsbrief of door gebruik van het contactformulier) op de website, door het invullen van het medisch vragenformulier of doordat je gebruik maakt van de diensten van YourFACE.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

 • Uitvoeren van de behandelingen

We hebben persoonlijke gegevens en je medische voorgeschiedenis nodig voor diagnose en besluitvorming met betrekking tot de door jou gewenste behandelingen, c.q. onze adviezen daaromtrent.
Daarnaast houden we het verloop en de resultaten van de behandelingen bij (o.a. via foto’s) om in te kunnen spelen op veranderingen in jouw situatie (zorgplicht).

 • Het versturen van nieuwsbrieven

Als je je hiervoor hebt aangemeld of er toestemming voor hebt gegeven, dan ontvang je periodiek (eens per 6 à 8 weken) een e-mailnieuwsbrief. Hierin informeren we je over aanbiedingen, nieuwe producten en diensten of relevante wijzigingen van uiteenlopende aard.  Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je eenvoudig afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.

 • Communicatie met jou

Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening of de met jou gemaakte afspraken,  of wanneer je daar zelf om hebt gevraagd of toestemming voor hebt gegeven.

 • Afhandelen van jouw betaling

Voor het administratief afronden van je behandeling hebben we deze gegevens nodig om de betaling te kunnen verwerken.

 • Voldoen aan wettelijk verplichtingen

Er is een wettelijke verplichting om een medisch dossier aan te leggen als je bij onze kliniek een behandeling ondergaat. Foto’s van het verloop van de behandeling maken hier deel van uit.
Als onderdeel van de identificatieplicht vragen we je bovendien om je te identificeren als je een medische behandeling bij ons wilt ondergaan en we bewaren een kopie van je identiteitsbewijs.
Ook in het kader van wettelijke verplichtingen wijzen we je op de mogelijke risico’s van behandelingen en vragen we je om een behandelovereenkomst te ondertekenen.

 • Aangaan en afhandeling van overeenkomsten met zzp’ers en toeleveranciers

Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met zzp’ers, evenals voor het betalen van facturen van zzp’ers en leveranciers, hebben wij deze gegevens nodig.

Zaken automatisch geregeld

YourFACE neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van YourFACE) tussen zit. YourFACE gebruikt een automatische emailmarketingdienst en een automatische doorstuurfunctie van op de website ingevulde contactformulieren.

Bewaartermijn

YourFACE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt, tenzij een langere bewaartermijn bij wet verplicht is. Hoe lang je gegevens worden bewaard is dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Zolang je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief bewaart YourFACE jouw gegevens. Mocht je je uitschrijven dan worden jouw gegevens binnen één maand automatisch verwijderd.

Gegevens met betrekking tot het afnemen van een product/dienst bij YourFACE bewaren we 7 jaar, in overeenstemming met de fiscale bewaarplicht.

Voor medische gegevens geldt een bewaartermijn van 15 jaar.

Delen persoonsgegevens met anderen

 • Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers van YourFACE hebben een geheimhoudingsplicht. Zij zijn ofwel aan het medisch beroepsgeheim gebonden of aan een contractuele geheimhoudingsplicht die geldt voor alle gegevens waarvan zij kennis nemen in de uitoefening van hun werkzaamheden.

 • Verstrekken gegevens aan derden

YourFACE verstrekt jouw gegevens niet aan derden, behalve indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat een andere grondslag vereist het beroepsgeheim te doorbreken. Van dat laatste is sprake bij een zogeheten conflict van plichten. Hier is niet snel sprake van. Het moet gaan om een noodsituatie waarbij het bewaren van het medisch beroepsgeheim ernstig nadeel of gevaar zou opleveren voor jouzelf of een ander. Bij een wettelijke verplichting kun je denken aan de verplichting calamiteiten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. YourFACE verstrekt alleen medewerking aan een verzoek van een autoriteit tot verstrekking van persoonsgegevens na een controle of de gegevensopvraging wel aan de in de wet- en regelgeving gestelde eisen voldoet.

 • Verwerkersovereenkomsten met derden

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van YourFACE wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

YourFACE deelt gegevens met de volgende partijen:

 1. Administratiekantoor – gebruikt de inkoop-en verkoopfacturen om de btw-aangifte te doen.
 2. Medisch CRM-programma – gebruikt persoonsgegevens voor het samenstellen en bijhouden van medische dossiers, voor het automatisch verzenden van afspraakbevestigingen, -wijzigingen en –annuleringen, voor de opslag van informatie en notities die relevant zijn voor de behandeling van cliënten, en voor het opmaken van offertes en facturen.
 3. Partij voor hosting van de website – deze zorgt dat de website goed functioneert en dat ingevulde contactformulieren hun bestemming bereiken. Kopieën van deze contactformulieren worden op een beveiligde plek bewaard.
 4. Partij voor hosting van e-mail – deze zorgt dat YourFACE goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is.
 5. Geautomatiseerd e-mailmarketingprogramma – voor de verwerking van inschrijving voor de nieuwsbrief. Hiervoor heeft het programma je voornaam en e-mailadres nodig.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens die verwerkt zijn door YourFACE in te zien, te corrigeren of te laten vernietigen.

 • Inzagerecht

Inzage in je medisch dossier kan persoonlijk, door zelf langs te komen bij YourFACE. In dat geval vragen wij je wel je te legitimeren. Wij verstrekken geen persoonsgegevens als we niet zeker zijn dat de juiste persoon het inzageverzoek doet.

Als je een kopie van (delen van) je medisch dossier wenst, dan dien je daartoe een schriftelijk verzoek (per post of per e-mail) in te dienen, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Het dossier wordt aangetekend naar je verstuurd. YourFACE kan kosten in rekening brengen voor het verstrekken van een kopie van (delen van) je medisch dossier.
Vraagt een ander dan jijzelf om een kopie van je medisch dossier dan is hiervoor jouw uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming nodig.
De behandelend arts wordt altijd op de hoogte gebracht van een verzoek om inzage.

 • Correctie- en aanvullingsrecht

Als je vindt dat je gegevens niet (langer) juist of volledig zijn, dan kun je per post of per e-mail een schriftelijk verzoek om correctie en/of aanvulling doen.

 • Vernietigingsrecht

Je kunt YourFACE schriftelijk, per post of per e-mail) en vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, verzoeken om (delen van) je medisch dossier te vernietigen. Vernietiging kan verstrekkende gevolgen hebben. YourFACE neemt binnen drie maanden een beslissing over een verzoek tot vernietiging.

Bezwaar maken en overdraagbaarheid

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door YourFACE.

Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij YourFACE een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen.

Recht op indienen klacht

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid en het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat YourFACE niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via deze link.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van YourFACE wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en ze onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan YourFACE hiermee de website en eventuele advertenties optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die YourFACE gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Daarnaast worden de cookies ingezet om advertentiecampagnes verder te optimaliseren.

 • Functionele en analytische cookies

YourFACE maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website YourFACE. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft YourFACE geen toestemming te vragen.

 • Google Analytics

Via de website van YourFACE wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. YourFACE gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. YourFACE heeft hier geen invloed op. YourFACE heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 • Socialmediabuttons

Op de website van YourFACE kunnen socialmediabuttons zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken met stukjes code die van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. YourFACE heeft daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van het betreffende socialmediakanaal om te zien wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die de socialmediakanalen verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de socialmedia-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De socialmedia-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Helpfunctie van jouw browser.

Beveiligen

YourFACE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van YourFACE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, of indien je meer informatie wilt over de beveiliging van door YourFACE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via welkom@YourFACE.nl.

Wijzigingen

Door snelle technische ontwikkelingen of gewijzigde wet- en/of regelgeving kan het soms nodig zijn om deze privacyverklaring aan te passen. YourFACE behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Dergelijke wijzigingen of aanvullingen worden hier gepubliceerd. Wij raden je aan om met enige regelmaat de privacyverklaring te controleren.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 7 juni 2020.